OBCHODNÍ PODMÍNKY » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího (Prodávajícím je provozovatel) a Kupujícího (spotřebitele nebo podnikatele).

2. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Ing. Tomáš Pluhař IČ:87516012; DIČ:CZ8404084051 se sídlem Jízárna 841; 69102 Velké Bílovice

3. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být spotřebitelé (dále jen "spotřebitel" - nakupuje zboží od Prodávajícího za jiným účelem než pro jeho využití při své podnikatelské činnosti) a podnikatelé (dále jen "podnikatel" - nakupuje zboží od Prodávajícího za účelem jeho využití při své podnikatelské činnosti). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

5. Odesláním závazné objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.II. Objednávka zboží

1. Seznam zboží v internetovém obchodě je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

2. Učinit objednávku je možné prostřednictvím internetového obchodu nebo pomocí emailu, osobně, telefonicky. Takto učiněná objednávka musí obsahovat kontaktní údaje (telefon a emailovou adresu) dále údaje nezbytné pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení požadovaného zboží Kupujícímu.

3. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím emailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

4. Pokud nebude Kupující do tří dnů kontaktován Prodávajícím, může se jednat o chybné zadání údajů registrace nebo objednávky, proto Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby v takovém případě bez zbytečného odkladu kontaktoval Prodávajícího – viz kontaktní údaje na záložce „Kontakt“.III. Dodací podmínky

1. Objednávka je vyřízena v co možná nejkratším termínu podle dostupnosti zboží. Za splnění dodávky se považuje předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího nebo osobní odběr Kupujícího. V případě osobního odběru může zboží převzít Kupující nebo osoba pověřená Kupujícím, majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným dokladem totožnosti

2. Náklady na přepravu hradí Kupující, ledaže bylo sjednáno jinak na základě samostatné smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. Výše přepravného závisí na hmotnosti, rozměru balíku a státu určení a také zvoleném přepravci / speditérovi.

3. Nepřevezme-li Kupující zboží dodané prostřednictvím dopravce z důvodů na straně Kupujícího (např. není-li i přes dohodnutý termín Kupující přítomen v místě plnění nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese Kupující více náklady spojené s přepravou v plné výši!

4. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky a krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou v případě, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

5. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu aeroplanet@aeroplanet.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a odeslat jej bez zbytečného odkladu emailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

6. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží

7. Má-li nabízené zboží osvědčení o jakosti  (EASA FORM ONE, nebo jeho ekvivalenty uznávanými Evropskou leteckou agenturou - EASA), je Prodávající povinen toto osvědčení dodat spolu s objednaným zbožím.

8. Každá zásilka obsahuje daňový doklad (fakturu), který je současně i záručním listem.IV. Platební podmínky

Objednané zboží o celkové hodnotě DO 10 000CZK (včetně DPH) lze uhradit následujícími způsoby:

a) platbou v hotovosti (CZK; EUR) - při osobním odběru

b) dobírkou (CZK; EUR) - platba v hotovosti při převzetí zboží (pouze v ČR a SR)

c) převodem na účet Prodávajícího (CZK; EUR) - zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky. Jakmile bude objednané zboží připraveno, bude Kupujícímu zaslána emailem proforma faktura, na základě které Kupující provede úhradu. Zboží bude dodáno Kupujícímu bez zbytečného odkladu po připsání částky na účet Prodávajícího. Při platbě v cizích měnách ponese všechny náklady spojené s platbou Kupující (úhrada OUR).

Objednané zboží o celkové hodnotě NAD 10 000CZK (včetně DPH) lze uhradit zálohovou platbou:

a) v hotovosti - jak v CZK tak v EUR. Prodávající může zahájit proces nákupu a následného dodání zboží Kupujícímu teprve až po uhrazení platby.

d) převodem - jak v CZK tak v EUR. Prodávající může zahájit proces nákupu a následného dodání zboží Kupujícímu teprve až po připsání zálohové platby na jeho účet. Při platbě v cizích měnách ponese všechny náklady spojené s platbou Kupující (úhrada OUR).

 

 

V. Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, zejména v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je povinen kontaktovat Kupujícího (na emailovou adresu nebo telefonicky na čísle uvedeném Kupujícím v objednávce) za účelem dohody o dalším postupu.

2. Kupující může od smlouvy odstoupit, pokud Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

3. Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (to není případ osobního odběru). Odstoupení od smlouvy může Kupující realizovat zasláním doporučeného dopisu na adresu Prodávajícího (viz záložka "Kontakty"), ve kterém bude patrný úmysl jednostranného odstoupení od smlouvy. V dopisu musí být uvedeno číslo objednávky, datum nákupu a kopie nebo originál dokladu o koupi zboží (faktury).

4. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující spotřebitel povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací a dodanými doklady. Pokud možno včetně originálního obalu, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 občanského zákoníku). Peníze za vrácené zboží budou Kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od data účinnosti odstoupení od smlouvy Kupujícího.

5. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

6. Pokud Kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, Prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část (kromě skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží - dopravné a balné), a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Prodávající vrací finanční prostředky na účet Kupujícího po podpisu dobropisu.

7. Oznámení o odstoupení musí být Prodávajícímu doručeno do skončení lhůty pro odstoupení, nestačí pouhé odeslání odstoupení. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek může Prodávající odstoupení od smlouvy akceptovat, pokud bude Kupující ochoten poskytnout náhradu vzniklého snížení hodnoty věci.VI. Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem a platnými právními předpisy ČR.VII. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.VIII. Právo

1. Veškeré kopírování částí nebo celého obsahu včetně doplňujících informačních a technických materiálů prezentovaných na internetovém obchodu nebo jinak dodaných Prodávajícím vyžaduje písemný souhlas Prodávajícího.

2. Tyto obchodní podmínky jsou platné dnem vydání na internetových stránkách Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky v souvislosti se změnou platné legislativy a v souvislosti se změnou zboží, které Prodávající nabízí, bez předchozího upozornění.

3. Jestliže jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno jako neplatné nebo nevymahatelné příslušným soudem nebo v důsledku změny právních předpisů, takové shledání nebo účinky neruší platnost ani nečiní nevymahatelnými ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek. Pokud ustanovení těchto obchodních podmínek budou uznána s konečnou platností za protiprávní nebo nevymahatelná, tato ujednání se uznávají jako ujednání vyloučená z těchto obchodních podmínek, avšak všechna ostatní ujednání budou nadále plně závazná a vymahatelná. Ujednání, která byla protiprávní nebo nevymahatelná, budou nahrazena ujednáními s obdobným významem, který bude vyjadřovat prvotní myšlenku daného ujednání, v přípustném rozsahu podle příslušných právních předpisů.