OBCHODNÍ PODMÍNKY » Reklamační řád
Reklamační řád

I. Základní ustanovení

1. Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi Kupujícím a Prodávajícím. Kupující je povinen seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží souhlasí Kupující s níže uvedeným Reklamačním řádem.

2. Nakupuje-li osoba zboží od Prodávajícího za jiným účelem než pro jeho využití při své podnikatelské činnosti (dále „Kupující“), řídí se Reklamační řád příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti Prodávajícího (provozovatele internetového obchodu) a Kupujícího.

3. Nakupuje-li osoba zboží od Prodávajícího za účelem jeho využití při své podnikatelské činnosti (nákup na IČ, dále také „Kupující“), tak se smluvní vztahy řídí dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4. Daňový doklad vystavený Prodávajícím slouží současně jako záruční list.II. Rozpor s kupní smlouvou

1. Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zásilky zkontrolovat její stav za přítomnosti dopravce. V případě mechanického poškození nebo neúplnosti zásilky, sepíše Kupující škodní protokol, který si nechá potvrdit dopravcem. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou (např. zásilka je poškozená, hmotnostně neodpovídá objednanému zboží apod.). Tím není dotčeno právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

2. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat obsah zásilky včetně dokumentace a daňových dokladů ke zboží. V případě zjištění závad se jedná o rozpor s kupní smlouvou a Kupující může bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u Prodávajícího.

Náklady a škody, které vzniknou Prodávajícímu v důsledku pozdního nebo nesprávného uplatnění zjevných vad zboží, nebo díky nesepsání škodního protokolu, nese v plném rozsahu Kupující.III. Způsob uplatnění reklamace

1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má Kupující právo tuto vadu reklamovat u Prodávajícího.

2. V takovém případě doručí na vlastní náklady a riziko Kupující reklamované zboží na adresu Prodávajícího uvedenou v záložce "Kontakty". Odeslaný balík musí obsahovat reklamované zboží (včetně příslušenství dodávaného s tímto zbožím a pokud možno v originálním obalu), kopii nákupního dokladu (také kopii dokladu o reklamaci, bylo-li zboží již v minulosti reklamováno), průvodní dopis s přesným, jasným, výstižným a dostatečně konkrétním popisem závady. Dále požadovaný způsob vyřízení reklamace a korespondenční adresu, na kterou si Kupující přeje vyřízenou reklamaci zaslat.

3. Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží. Je-li zboží nakupováno za účelem jeho využití při podnikatelské činnosti Kupujícího, je záruční doba stanovena na 6 měsíců.

4. Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží až do okamžiku převzetí zboží Kupujícím se nepočítá do záruční doby. Je-li reklamace vyřízena výměnou za nové zboží, má toto nové zboží novou záruční dobu, která začne běžet okamžikem převzetí nového zboží Kupujícím.IV. Záruční podmínky

1. Záruka se nevztahuje na:

 • - zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, nečitelnými nebo znehodnocenými sériovými čísly
 • - opotřebení zboží či materiálu způsobené jeho obvyklým používáním
 • - poškození vzniklá ohněm, vodou nebo jinou živelnou událostí
 • - používání zboží v podmínkách (jako je např. teplota, vlhkost, prašnost, chemická agresivita, nadměrné zatěžování, mechanické poškození apod.), které neodpovídají doporučení výrobce/Prodávajícího
 • - vady způsobené nesprávným užíváním zboží
 • - vady způsobené neodborným zásahem či opravou zboží
 • - vady způsobené neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží
 • - vady pro které byla sjednána nižší cenaV. Způsob vyřízení reklamace

1. Kupující má při uplatnění záruky tato práva:

 • - jde-li o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 • - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 • - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

2. Prodávající rozhodne o způsobu řešení reklamace nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady či služby. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na delší lhůtě (§ 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb.) Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Osoby nakupující zboží od Prodávajícího za účelem jeho využití při své podnikatelské činnosti (nákup na IČ) se řídí Obchodním zákoníkem a výše uvedená lhůta pro ně není závazná.3. Reklamační řízení končí dnem uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru, nebo dnem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě na doručovací adresu Kupujícího.

4. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou Kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. To se také týká případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady.

5. Po vyřízení reklamace zašle Prodávající bezplatně Kupujícímu zboží včetně protokolu o vyřízení reklamace.

 

VI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Podle zákona o ochraně spotřebitele má kupující právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Předpokladem uplatnění tohoto práva je předchozí přímé jednání s prodávajícím, při kterém se nepodaří nalézt vzájemnou dohodu.

2.  V případě uplatnění práva na mimosoudní řešení sporu může kupující podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu subjektu k tomu podle zákona o ochraně spotřebitele určenému. Tímto subjektem je:


Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

3. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí obsahovat doklad o skutečnosti, že se kupujícímu nepodařilo vyřešit spor přímým jednáním s prodávajícím, případně další písemnosti prokazující tvrzení kupujícího.